Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van de verhuur van de zalen bij VondelCS.

AVROTROS is huurder van een gedeelte van het Vondelparkpaviljoen in het Vondelpark in Amsterdam, met de naam VondelCS. Naast het reguliere gebruik voor haar hoofdactiviteiten, verhuurt zij incidenteel ook diverse zalen in VondelCS. Voorliggende Algemene Voorwaarden zijn onderdeel van te sluiten overeenkomsten met betrekking tot Culturele Zaalverhuur.

Artikel 1: Algemene bepalingen – Definities

 1. Onder “VondelCS” wordt verstaan de locatienaam van het AVROTROS-deel in het Vondelpark- paviljoen.
 2. Onder “Huurder” wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die met AVROTROS een over- eenkomst aangaat c.q. wenst aan te gaan tot het huren van een ruimte in VondelCS.
 3. Onder “Reserveringsdatum” wordt verstaan de (eerste) dag waarop Huurder de betreffende ruimte wenst te huren.
 4. Onder het “Gehuurde” wordt verstaan de bij de totstandkoming van de huurovereenkomst door AVROTROS aangeduide ruimte in VondelCS.

Artikel 2: Het Gehuurde

 1. Het Gehuurde is uitsluitend de door AVROTROS bij de totstandkoming van de huurovereenkomst als zodanig aangeduide ruimte.
 2. AVROTROS heeft het recht zo nodig in de plaats van het Gehuurde andere ruimte in huur aan te bieden, welk aanbod door Huurder dient te worden aanvaard, indien de aangeboden ruimte gelijkwaardig is aan die van het Gehuurde en zonder dat AVROTROS gehouden is tot enige schadevergoeding.
 3. Huurder is niet bevoegd andere ruimten in het gebouw te betreden, met uitzondering van voor medegebruikers van het gebouw toegankelijke gemeenschappelijke ruimten.
 4. Het is Huurder niet toegestaan het Gehuurde voor een ander doel te gebruiken dan door Huurder is opgegeven, dit doel een andere benaming te geven dan is opgegeven, respectievelijk een reclame te maken die afwijkt van het eerder aan AVROTROS opgegeven doel.

Artikel 3: Huurprijs en bijkomende kosten

 1. De overeengekomen huurprijs, alsmede de door AVROTROS in verband met de verhuur gemaakte kosten blijven verschuldigd wanneer Huurder, om welke reden dan ook van het Gehuurde geen gebruik maakt, behoudens het bepaalde in lid 2, van dit artikel en artikel 5.
 2. Indien AVROTROS niet in de gelegenheid is het Gehuurde geheel of gedeeltelijk op de overeengekomen Reserveringsdatum ter beschikking van Huurder te stellen noch ook het in artikel 2, lid 1, bedoeld aanbod aan Huurder doet, zal AVROTROS de in verband met de huurovereenkomst reeds door Huurder betaalde bedragen crediteren en aan hem restitueren.
 3. Behoudens het voorgaande, heeft Huurder jegens AVROTROS geen recht op schadevergoeding, indien hij het Gehuurde op het overeengekomen tijdstip niet in gebruik kan nemen doordat het Gehuurde niet tijdig voor gebruik ter beschikking is gekomen, mits dit niet in gebruik kunnen nemen niet in overwegende mate te wijten is aan grove nalatigheid van AVROTROS.
 4. Alle door AVROTROS te maken kosten voor extra voorzieningen, zoals geluidsapparatuur, audiovisuele apparatuur, scheidingswanden en onvoorziene kosten van extra personeelsinzet zoals van schoonmaak en ordehandhaving komen voor rekening van Huurder.
 5. Bij het vaststellen van de geldende zaalhuurprijzen, personele uurprijzen en eventuele horecaprijzen voor Huurder, is het jaar waarin AVROTROS de zaal huurt uitgangspunt. AVROTROS is gerechtigd om prijsstijgingen die zich voordoen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, alsnog bij Huurder in rekening te brengen. Daarbij wordt uitgegaan van het indexcijfer voor de gezinsconsumptie, dan wel enig daarvoor in de plaats komend indexcijfer. De prijsstijgingen zullen met ingang van 1 januari van het jaar volgend op het kalenderjaar waarbinnen de betreffende overeenkomst tot stand kwam, aan Huurder doorberekend worden. Huurder kan zich niet op enige andere tarievenlijst of prijsafspraak beroepen dan de met bovengenoemde uitgangspunten door AVROTROS geaccordeerde.

Artikel 4: Reservering / Optie termijn

 1. Opties zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, 14 (veertien) dagen geldig. Indien binnen deze termijn de optie niet omgezet is naar een definitieve boeking door middel van een verzoek aan AVROTROS om voor (een van) de geopteerde data een offerte op te stellen, komt deze direct bij ommekomst van deze termijn van rechtswege te vervallen.
 2. Indien AVROTROS binnen een lopende optietermijn met een derde een definitieve overeenkomst kan sluiten, kan zij van Huurder verlangen dat deze de optie binnen 24 uur inroept. Bij gebreke hiervan komt de optie van rechtswege te vervallen en zal AVROTROS vrij zijn een overeenkomst met een derde gegadigde te sluiten.
 3. Een overeenkomst tussen AVROTROS en Huurder komt enkel tot stand, nadat een offerte door Huurder schriftelijk is geaccordeerd. AVROTROS is tot deze schriftelijke accordering gerechtigd zonder opgaaf van redenen af te zien van de verhuur.

Artikel 5: Annulering

 1. Annulering door huurder dient schriftelijk te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan Huurder geen rechten ontlenen.
 2. Bij uitstel of (gedeeltelijke) annulering door Huurder is deze gehouden aan AVROTROS een vergoeding te betalen op basis van de volgende rekenmethode:a) in geval van annulering, bij meer dan 2 maanden voor de Reserveringsdatum wordt 25% van de offerte in rekening gebracht.
  b) In geval van annulering, bij 2 maanden of minder, maar meer dan 1 maand voor de Reserveringsdatum wordt 50% van de offerte in rekening gebracht.
  c) In geval van annulering bij 1 maand of minder, maar meer dan 2 weken voor de Reserveringsdatum wordt 75% van de offerte in rekening gebracht.
  d) In geval van annulering bij 2 weken of minder voor de Reserveringsdatum wordt 100% van de offerte in rekening gebracht.
 3. Indien Huurder de Reserveringsdatum uitstelt wordt dit gezien als annulering tenzij in onderlinge overeenstemming met AVROTROS een nieuwe Reserveringsdatum wordt vastgesteld en overeenstemming is bereikt ten aanzien van de reeds gemaakte kosten door AVROTROS.
 4. Bij een gedeeltelijke annulering zullen de in artikel 5.2 genoemde percentages worden toegepast op dat deel van de prijs dat is gerelateerd aan de zaalhuur/technische ondersteuning/ materialen en/of activiteit waarop de gedeeltelijke annulering betrekking heeft.
 5. In geval de Reserveringsdatum niet wordt geannuleerd, maar geheel of gedeeltelijk geen doorgang vindt door toedoen van Huurder geldt eveneens het percentage van 5.2 sub d.

Artikel 6 : Betaling

 1. Huurder is verplicht de huurprijs binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen.
 2. In geval van niet of niet tijdige betaling van de huurprijs of van de bijkomende kosten, zal AVROTROS Huurder de wettelijke rente in rekening brengen.
 3. De ten gevolge van niet of niet tijdige nakoming van de huurovereenkomst door Huurder aan AVROTROS veroorzaakte kosten, komen voor rekening van Huurder, die zich zonder enig voorbehoud conformeert aan de bonafide opgave van AVROTROS. Vooruitlopende op het door AVROTROS vaststellen van de werkelijke kosten, zullen in dat geval de buitengerechtelijke kosten tussen partijen voorlopig worden bepaald op een bedrag gelijk aan 15% van de onbetaalde huurprijs en de in artikel 2 vermelde bijkomende kosten, met een minimum van € 100,-.
 4. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW en ander heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 5. AVROTROS heeft ten allen tijde het recht de kredietwaardigheid van Huurder op te vragen. Indien Huurder hieraan niet zijn medewerking verleent en/of niet kredietwaardig is heeft AVROTROS het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7 : Op- en afbouw

 1. De Op- en afbouw van het Gehuurde moet geschieden in overleg met AVROTROS. Uiterlijk één week vóór de huuringang dient Huurder AVROTROS in kennis te stellen van de door hem gewenste inrichting en indeling van het Gehuurde. AVROTROS heeft het recht Huurder de bindende aanwijzingen te geven met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden in of aan het Gehuurde en gebruik daarvan.
 2. In opdracht van Huurder uitgevoerde werkzaamheden door derden zullen ten alle tijden door en vanwege Huurder aangesteld persoon worden begeleid.
 3. Behoudens goedkeuring van AVROTROS mogen door Huurder geen veranderingen aan het Gehuurde worden aangebracht en mag onder meer niet op of in vloeren, muren, kolommen e.d. worden geplakt, gehakt, gebroken, geboord en gespijkerd.
 4. Te verrichten werkzaamheden voor schoonmaken en voor tijdelijke aansluitingen van elektriciteit, water, water toe- en afvoer, gas, telefoon en tijdelijke aansluiting op het interne digitale infrastructuur mogen uitsluitend worden uitgevoerd door personen/bedrijven die door AVROTROS worden aangewezen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van Huurder. AVROTROS is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die door, dan wel in verband met, deze tijdelijke aansluitingen ontstaat, terwijl Huurder AVROTROS vrijwaart van aanspraken van derden.
 5. Na beëindiging van de huurperiode dient Huurder het Gehuurde op te leveren in de toestand zoals het te zijner beschikking is gesteld. Voldoet Huurder hieraan niet, dan is AVROTROS gerechtigd op kosten van Huurder de nodige voorzieningen te treffen en is Huurder aansprakelijk voor de schade, die ontstaat doordat AVROTROS als gevolg van de niet behoorlijke oplevering niet in staat is de ruimte weer te verhuren.

Artikel 8: Bepalingen van orde

 1. Huurder is jegens AVROTROS verplicht alle voorschriften en aanwijzingen die de gemeente Amsterdam, de brandweer en/of andere autoriteiten ter zake van het gebruik van het Gehuurde geven, na te komen en eventuele directe of indirecte kosten voor zijn rekening te nemen.
 2. Het aanbrengen van reclame aan, op en rondom het Gehuurde en de inhoud van reclame-uitingen ten behoeve van een in het Gehuurde te organiseren evenement, is niet toegestaan, uitzondering behoeft te allen tijde schriftelijke toestemming van AVROTROS met akkoord op het definitieve eindontwerp van de uitingen. AVROTROS heeft de algemene zorg voor beveiliging van de toegangen tot het gebouw. Tijdig voor de huuringang treden partijen in overleg over de vraag, of extra beveiliging gezien het door Huurder voorgenomen gebruik van het Gehuurde noodzakelijk is. Indien deze noodzaak blijkt, zal de extra beveiliging geschieden door personen, die door AVROTROS worden aangewezen. De daaraan verbonden kosten komen voor de rekening van Huurder. 3. Bediening van technische installaties geschiedt uitsluitend door of onder toezicht van personeel van AVROTROS. AVROTROS is niet aansprakelijk voor storingen in deze technische installaties. 4. In het Gehuurde mogen zich geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen en andere gevaarlijke, dan wel hinderlijke goederen bevinden.
 3. In het Gehuurde alsmede in de gemeenschappelijke ruimten mogen geen door Huurder en diens personeel of personen die zich van zijnentwege in het Gehuurde bevinden, meegenomen eet- of drinkwaren worden gebruikt, anders dan na uitdrukkelijke goedkeuring van AVROTROS.
 4. Het aanbrengen en gebruik van eigen voorzieningen en installaties, zoals audiovisuele apparatuur en geluidsapparatuur in het Gehuurde, is Huurder niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders met AVROTROS is overeengekomen.
 5. Huurder draagt er zorg voor dat aan de medegebruikers van het gebouw geen overlast wordt aangedaan. Huurder is gehouden aanwijzingen van AVROTROS ter zake op te volgen.
 6. Huurder garandeert dat bij het houden van een evenement de deelnemers op de hoogte zijn van deze algemene voorwaarden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring aanspraken derden

 1. AVROTROS is jegens Huurder, diens personeel of personen die zich van zijnentwege in het gebouw waarvan het Gehuurde onderdeel uitmaakt, bevinden of zullen bevinden, niet aansprakelijk voor de gevolgen van zichtbare of onzichtbare gebreken en/of eigenschappen van het gebouw of voor de gevolgen van het niet of niet tijdig nakomen van enige bepaling uit de huurovereenkomst, tenzij er sprake is van ernstige nalatigheid van AVROTROS.
 2. Goederen van Huurder of derden bevinden zich voor, tijdens en na de Reserveringsdatum en perioden die liggen tussen niet aaneensluitende reserveringsdata in het gebouw, waarvan het Gehuurde onderdeel uitmaakt, op eigen risico van Huurder of deze derden. AVROTROS is niet aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van geld en/of goederen uit het gebouw.
 3. Huurder vrijwaart AVROTROS voor eventuele aanspraken van derden ter zake van schade in gevallen, waarin Huurder zelf jegens AVROTROS geen aanspraken op schadevergoeding heeft. 4. Alle werkzaamheden verricht door derden, die in opdracht van Huurder zijn aangesteld, zoals technici, standbouwers, organisatiebureaus e.d., worden uitgevoerd voor rekening en onder ver- antwoordelijkheid van Huurder, met inachtneming van het gestelde onder artikel 7, lid 3.
 4. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Huurder binnen één week na de Re- serveringsdatum schriftelijk te worden gemeld aan AVROTROS via haar medewerkers in VondelCS via contact@vondelcs.nl. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat AVROTROS in staat is adequaat te reageren.

Artikel 10: Vergunningen en rechten van derden

 1. Huurder zal alle toestemmingen verwerven die voor zijn wijze van gebruik van de zaal/zalen in VondelCS worden vereist door de plaatselijke of centrale overheid of enig ander bevoegde instantie en/of derde. Huurder verklaart dat door het aangaan van de huurovereenkomst en door diens wijze van gebruik van het Gehuurde geen inbreuk op de rechten van derden plaatsvindt. Alle aan het verkrijgen van deze toestemmingen verbonden kosten, auteursrechten (Collectieve Beheers- organisaties zoals BUMA/STEMRA, SENA. Pictoright etc. hieronder begrepen), komen voor rekening van Huurder.
 2. Indien het aan lid 1 bepaalde niet wordt voldaan, zal dat geen grond zijn voor ontbinding van de huurovereenkomst of voor enige actie jegens AVROTROS, terwijl Huurder alsdan AVROTROS vrijwaart van aanspraken van derden, die hieruit tegenover AVROTROS mochten voortvloeien.

Artikel 11 : Aanvullende bepalingen

 1. Het is Huurder niet toegestaan zonder toestemming van AVROTROS het Gehuurde noch geheel noch gedeeltelijk aan derden in onderhuur af te staan.
 2. Huurder zal het personeel van AVROTROS ten behoeve van de uitoefening van hun taak en het toezien op de naleving van de huurovereenkomst vrije toegang tot het Gehuurde verlenen.
 3. Huurder dient AVROTROS tenminste 14 dagen voor de huuringang in kennis te stellen van verwachte komst van bijzondere gasten, zoals leden van het Koninklijk Huis en hoogwaardigheidsbekleders op ministerieel niveau, waarna partijen in overleg zullen treden over de vereiste veiligheids- en of protocollaire maatregelen.
 4. In geval van, aan Huurder toe te rekenen ordeverstoringen en indien Huurder in de nakoming van één van zijn uit de huurovereenkomst voortvloeiende verbintenissen tekortschiet, surséance van betaling aanvraagt of zijn faillissement is aangevraagd, heeft AVROTROS het recht de huurovereenkomst als onmiddellijk ontbonden te beschouwen, zonder dat daartoe een schriftelijke verklaring aan Huurder vereist is en dient Huurder op de eerste aanwijzing van AVROTROS ter- stond te voldoen aan diens in artikel 7, lid 5, neergelegde opleveringsverplichting, onverminderd het recht AVROTROS op vergoeding van schade als gevolg van deze wijze van huurbeëindiging. 5. In beginsel is het verboden om opnames (inclusief foto’s en beeldmateriaal) van het gebouw, de mensen, het interieur en/of andere aan AVROTROS gerelateerde intellectuele eigendomsrechten openbaar te maken en te verveelvoudigen voor commercieel gebruik, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen of is toegestaan op grond van wettelijke bepalingen.
 5. Mocht AVROTROS na het sluiten van de overeenkomst vaststellen dat de bijeenkomst van racistische, fascistische en/of mensenrechten schendende aard is, heeft AVROTROS ten allen tijden het recht de bijeenkomst éénzijdig te annuleren, zonder dat daar enige financiële vergoeding tegenover staat.
 6. Indien er toegangspassen worden verleend dient huurder een borg te betalen van EURO 50,- per pas.

Artikel 12 : Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op alle zaken die verband houden met de huur dan wel het gebruik van het Gehuurde is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Zo, ben je door deze pittige materie heen? Ga dan nu maar snel kijken naar wat voor prachtige zalen en studio’s VondelCS te bieden heeft!